०५३-५५०१४५|csiobara145@gmail.com|| English    
अपडेट

कर्मचारीहरु

फोटो

नाम

पद

शाखा वा फाँट

सम्पर्क न‌

ईमेल

अरविन्द यादव

उद्योग अधिकृत

9855049141

ydvhill27@gmail.com

प्रधुमन प्रसाद

लेखा अधिकृत

लेखा शाखा

९८५५०४९१४२

lunatic4nepal@gmail.com

अमोद कुमार यादव

सहायकस्तर पाचौ‌

उद्याेग प्रशासन

९८६१७३६६६१

yadavamodkumar345@gmail.com

उपेन्द्र कुमार यादव

कम्प्यूटर अपरेटर

९८४५२२४६९१

upendrayadav34@gmail.com

All Rights Reserved.