०५३-५५०१४५|csiobara145@gmail.com|| English    
अपडेट

राजश्व र शुल्क

दर्ता शुल्क

२०७०/०४/०१ गते देखी लागु भएको रजिष्टेषण तथा नविकरण दस्तुर एँव अन्य दस्तुरको विवरण

सि.नँ.पुँजि सिमाराजिष्टे<षण दस्तुरनिवेदन दस्तुरनवीकरण दस्तुर
१.रु. एक देखी एक लाख सम्म१०००।००१००।००६००।००
२.रु. एक लाख भन्दा बढी तीन लाख सम्म३०००।००१००।००१०००।००
३.रु. तिन लाख भद्दा बढी पाँच लाख सम्म६०००।००१००।००१६००।००
४.रु. पाँच लाख भन्दा बढी वीस लाख सम्म१२०००।००१००।००३०००।००
५.रु. विस लाख भन्दा ब९ढी एक करोड् सम्म२००००।००१००।००५०००।००
६.रु. एक करोड् भन्दा बढी पाँच करोड सम्म३००००।००१००।००८०००।००
७.रु. पाँच करोड भन्दा बढी जति सुकै भएपनि५००००।००१००।००१५०००।००

-नविकरण अवधी प्रत्येक २/२ वर्षको हुनेछ ।

– राजिष्टे<षणको प्रमाण पत्रको पत्रिलिपी दस्तुर रु. ३००।०० लाग्ने छ।

-नविकरणका लागि म्याद नाघेको ३५ दिन सम्म जरिवाना नलाग्ने, ३ महिना सम्म दोब्बर दस्तुर र ३ महिनापछि एक वर्ष सम्म तेब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।

-यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले -२०७०_ दुई वर्ष सम्म रु. २००००००।०० पुँजि सम्मका फर्मका लागि लाग्ने दस्तुरको तेब्बर र प्रति वर्षर रु. २५००।०० थप दस्तुर र रु. २००००००।०० भन्दा बढी पुँजिको हकमा लाग्ने दस्तुरको तेब्बर र प्रति वर्ष रु. ५०००।०० का दरले थप दस्तुर तिर्नु पर्छ ।

नोट :-१ वर्ष म्याद नाघेका फर्म/ उधाेहरुको नवीकरण २०७२/०४/०१ देखी नेपाल सरकारवाट रोक्का भएको जानकारी गराईन्छ । नवीकरण खुले पछि सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

All Rights Reserved.